ترجمه
حذف

witness

شاهد

noun

اسم

UK : ˈwɪt.nəs

US : ˈwɪt.nəs

google image of witness

witness image / تصویر
witness image / تصویر
witness image / تصویر
witness image / تصویر
witness image / تصویر

Description of witness

SENTENCE of witness

 • opposite of

 • participant

 • شرکت کننده

 • contributor

 • مشارکت کننده

 • party

 • مهمانی - جشن

 • partaker

 • شریک کننده

 • player

 • بازیکن

 • contestant

 • شرکت کننده

 • participator

 • شرکت کننده

 • disproof

 • رد کردن

 • denial

 • انکار

 • opposition

 • مخالفت

 • contradiction

 • تناقض

 • veto

 • وتو

 • refutation

 • رد

 • repudiation

 • انکار

 • disavowal

 • انکار

 • synonyms of

 • eyewitness

 • شاهد عینی

 • observer

 • مشاهده کننده

 • spectator

 • تماشاگر

 • onlooker

 • تماشاگر

 • viewer

 • بیننده

 • watcher

 • ناظر

 • bystander

 • تماشاچی

 • beholder

 • مخاطب

 • earwitness

 • شاهد گوش

 • gawker

 • گاوکر

 • rubbernecker

 • رابرنکر

 • looker-on

 • تماشاگر

 • passer-by

 • رهگذر

 • rubberneck

 • گردن لاستیکی

 • sightseer

 • گردشگر

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی