ترجمه
حذف

worker

کارگر

noun

اسم

UK : ˈwɜː.kər

US : ˈwɝː.kɚ

google image of worker

worker image / تصویر
worker image / تصویر
worker image / تصویر
worker image / تصویر
worker image / تصویر

Description of worker

SENTENCE of worker

 • opposite of

 • employer

 • کارفرما

 • gaffer

 • جفر

 • check

 • بررسی

 • hindrance

 • مانع

 • obstruction

 • انسداد

 • unemployed

 • بیکار

 • silence

 • سکوت

 • encumbrance

 • بار

 • prevention

 • جلوگیری

 • master

 • استاد

 • freeman

 • مرد آزاد

 • employer

 • کارفرما

 • gaffer

 • جفر

 • obstruction

 • انسداد

 • hindrance

 • مانع

 • synonyms of

 • employee

 • کارمند

 • hand

 • دست

 • artisan

 • صنعتگر

 • laborerUS

 • کارگر ایالات متحده

 • labourerUK

 • کارگر انگلستان

 • proletarian

 • پرولتاریا

 • workman

 • کارگر

 • craftsman

 • صنعتگر

 • operative

 • عامل

 • breadwinner

 • نان آور

 • employe

 • استخدام کردن

 • hireling

 • استخدام

 • jobholder

 • صاحب کار

 • journeyman

 • کارآموز

 • operator

 • اپراتور

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی