ترجمه
حذف

bread

نان

noun

اسم

UK : bred

US : bred

google image of bread

bread image / تصویر
bread image / تصویر
bread image / تصویر
bread image / تصویر
bread image / تصویر

Description of bread

SENTENCE of bread

 • opposite of

 • deprivation

 • محرومیت

 • starvation

 • گرسنگی

 • poverty

 • فقر

 • destitution

 • فقر

 • indigence

 • فقر

 • penury

 • فقر

 • poorness

 • فقر

 • impoverishment

 • فقیر شدن

 • destituteness

 • فقر

 • difficulty

 • دشواری

 • privation

 • حقوق خصوصی

 • hardship

 • سختی

 • meagerness

 • ناچیز بودن

 • pauperdom

 • فقر

 • pauperism

 • فقر گرایی

 • synonyms of

 • food

 • غذا

 • provisions

 • مفاد

 • fare

 • کرایه

 • viands

 • وندها

 • victuals

 • خوراکی ها

 • comestibles

 • مواد خوراکی

 • grub

 • گراب

 • provender

 • اثبات کننده

 • chow

 • غذا خوردن

 • chuck

 • دور انداختن

 • eatables

 • قابل خوردن

 • eats

 • می خورد

 • edibles

 • خوراکی ها

 • foodstuffs

 • مواد غذایی

 • meat

 • گوشت

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی