ترجمه
حذف

proposed

پیشنهاد شده

adjective

صفت

UK : prəˈpəʊzd

US : prəˈpoʊzd

google image of proposed

proposed image / تصویر
proposed image / تصویر
proposed image / تصویر
proposed image / تصویر
proposed image / تصویر

Description of proposed

SENTENCE of proposed

 • opposite of

 • actual

 • واقعی

 • remaining

 • باقی مانده است

 • resident

 • مقیم

 • disapproved

 • مورد تایید قرار نگرفت

 • discouraged

 • دلسرد

 • condemned

 • محکوم

 • opposed

 • مخالف

 • prohibited

 • ممنوع است

 • accidental

 • تصادفی

 • inadvertent

 • سهوی

 • unintended

 • غیر عمدی

 • unintentional

 • غیر عمد

 • unexpected

 • غیر منتظره

 • unforeseen

 • پیش بینی نشده

 • unplanned

 • بدون برنامه ریزی

 • synonyms of

 • planned

 • برنامه ریزی شده

 • proffered

 • ارائه شده است

 • recommended

 • توصیه شده

 • submitted

 • ارسال شده

 • suggested

 • پیشنهادی

 • advanced

 • پیشرفته

 • scheduled

 • برنامه ریزی شده است

 • schemed

 • طرح ریزی شده

 • volunteered

 • داوطلب شد

 • advised

 • توصیه کرد

 • moved

 • نقل مکان کرد

 • pressed

 • فشرده شده است

 • projected

 • برنامه ریزی شده، پیش بینی شده

 • put forward

 • قرار دادن

 • introduced

 • معرفی کرد

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی