ترجمه
حذف

sue

شکایت کند

verb

فعل

UK : suː

US : suː

google image of sue

sue image / تصویر
sue image / تصویر
sue image / تصویر
sue image / تصویر
sue image / تصویر

Description of sue

SENTENCE of sue

 • opposite of

 • absolve

 • تبرئه کردن

 • answer

 • پاسخ

 • deny

 • انکار

 • disclaim

 • سلب مسئولیت

 • exculpate

 • تبرئه کردن

 • exonerate

 • تبرئه کردن

 • free

 • رایگان

 • give

 • دادن

 • offer

 • پیشنهاد

 • refuse

 • رد کردن

 • reply

 • پاسخ

 • clear

 • روشن

 • acquit

 • تبرئه

 • command

 • فرمان

 • pardon

 • عفو

 • synonyms of

 • charge

 • شارژ

 • prosecute

 • تحت تعقیب قرار دادن

 • indict

 • کیفرخواست

 • summon

 • احضار

 • summons

 • احضار می کند

 • arraign

 • محاکمه کردن

 • do

 • انجام دادن

 • impeach

 • استیضاح

 • accuse

 • متهم کردن

 • beseech

 • التماس کردن

 • claim

 • مطالبه

 • contest

 • مسابقه

 • demand

 • تقاضا

 • file

 • فایل

 • litigate

 • دادخواهی

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی