ترجمه
حذف

chemical

شیمیایی

noun

اسم

UK : ˈkem.ɪ.kəl

US : ˈkem.ɪ.kəl

google image of chemical

chemical image / تصویر
chemical image / تصویر
chemical image / تصویر
chemical image / تصویر
chemical image / تصویر

Description of chemical

 • any basic substance that is used in or produced by a reaction involving changes to atoms or molecules.

 • هر ماده اساسی که در واکنشی که شامل تغییراتی در اتم‌ها یا مولکول‌ها است استفاده می‌شود یا تولید می‌شود.

 • relating to chemicals.

 • مربوط به مواد شیمیایی

 • any basic substance that is used in or produced by a reaction involving changes to atoms or molecules.

 • هر ماده اساسی که در واکنشی که شامل تغییراتی در اتم‌ها یا مولکول‌ها است استفاده می‌شود یا تولید می‌شود.

 • of. involved with. relating to. or made by using chemicals or chemistry.

 • از. درگیر با. مرتبط با. یا با استفاده از مواد شیمیایی یا شیمی ساخته شده است.

 • any basic substance which is used in or produced by a reaction involving changes to atoms or molecules.

 • هر ماده اساسی که در واکنشی که شامل تغییراتی در اتم‌ها یا مولکول‌ها می‌شود استفاده می‌شود یا تولید می‌شود.

 • relating to chemicals.

 • مربوط به مواد شیمیایی

SENTENCE of chemical

 • opposite of

 • organic

 • ارگانیک. آلی

 • synonyms of

 • synthetic

 • مصنوعی

 • actinic

 • اکتینیک

 • alchemical

 • کیمیاگری

 • enzymatic

 • آنزیمی

 • synthesisedUK

 • سنتز انگلستان

 • synthesizedUS

 • سنتز ایالات متحده

 • synthetical

 • مصنوعی

 • biochemical

 • بیوشیمیایی

 • biological

 • بیولوژیکی

 • living

 • زندگي كردن

 • natural

 • طبیعی

 • organic

 • ارگانیک. آلی

 • scientific

 • علمی

 • technical

 • فنی

 • technological

 • تکنولوژیکی

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی