ترجمه
حذف

photo

عکس

noun

اسم

UK : ˈfəʊ.təʊ

US : ˈfoʊ.t̬oʊ

google image of photo

photo image / تصویر
photo image / تصویر
photo image / تصویر
photo image / تصویر
photo image / تصویر

Description of photo

 • a photograph.

 • یک عکس

 • relating to or produced by light.

 • مربوط به نور یا تولید شده توسط نور.

 • relating to photography.

 • مربوط به عکاسی

 • short form ofphotograph.

 • فرم کوتاه عکس

SENTENCE of photo

 • opposite of

 • print

 • چاپ

 • fail

 • مردود شدن

 • lose

 • از دست دادن

 • misunderstand

 • سوء تفاهم

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی