ترجمه
حذف

booth

غرفه

noun

اسم

UK : buːð

US : buːθ

google image of booth

booth image / تصویر
booth image / تصویر
booth image / تصویر
booth image / تصویر
booth image / تصویر
booth image / تصویر

Description of booth

SENTENCE of booth

 • opposite of

 • synonyms of

 • cubicles

 • اتاقک ها

 • carrels

 • کارل ها

 • cubbyholes

 • cubbyholes

 • bays

 • خلیج ها

 • boxes

 • جعبه ها

 • compartments

 • محفظه ها

 • alcoves

 • طاقچه ها

 • cells

 • سلول ها

 • chambers

 • اتاق ها

 • cupboards

 • کمدها

 • enclosure

 • محفظه

 • huts

 • کلبه ها

 • kiosks

 • کیوسک ها

 • niches

 • سوله ها

 • cabins

 • کابین ها

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی