ترجمه
حذف

stone

سنگ

noun

اسم

UK : stəʊn

US : stoʊn

google image of stone

stone image / تصویر
stone image / تصویر
stone image / تصویر
stone image / تصویر
stone image / تصویر

Description of stone

SENTENCE of stone

 • opposite of

 • blunt

 • صریح

 • dull

 • کدر

 • dampen

 • خیس کردن

 • dishearten

 • ناامید کردن

 • roughen

 • خشن کردن

 • glide

 • سر خوردن

 • free

 • رایگان

 • liberate

 • آزاد کردن

 • partial

 • جزئي

 • imperfect

 • ناقص

 • incomplete

 • ناقص

 • indefinite

 • نامعین

 • mixed

 • مختلط

 • uncertain

 • نا معلوم

 • unfinished

 • ناتمام

 • synonyms of

 • rock

 • سنگ

 • pebble

 • سنگریزه

 • boulder

 • تخته سنگ

 • gravel

 • سنگ ریزه

 • boondie

 • باندی

 • cobble

 • سنگفرش

 • concretion

 • بتن ریزی

 • scree

 • اسکریپ

 • cobblestone

 • سنگفرش

 • crag

 • صخره

 • grain

 • غلات

 • grit

 • شن

 • nugget

 • قطعه

 • sarsen

 • سارسن

 • shingle

 • زونا

 

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی