ترجمه
حذف

fortune

ثروت

noun

اسم

UK : ˈfɔː.tʃuːn

US : ˈfɔːr.tʃuːn

google image of fortune

fortune image / تصویر
fortune image / تصویر
fortune image / تصویر
fortune image / تصویر
fortune image / تصویر

Description of fortune

SENTENCE of fortune

 • opposite of

 • destitution

 • فقر

 • hardship

 • سختی

 • indigence

 • فقر

 • penury

 • فقر

 • poverty

 • فقر

 • privation

 • حقوق خصوصی

 • debt

 • بدهی

 • want

 • خواستن

 • need

 • نیاز

 • neediness

 • نیازمندی

 • beggary

 • گدایی

 • distress

 • پریشانی

 • impecuniousness

 • بی عیب و نقصی

 • impoverishment

 • فقیر شدن

 • pennilessness

 • بی پولی

 • synonyms of

 • wealth

 • ثروت

 • riches

 • ثروت

 • resources

 • منابع

 • capital

 • سرمایه، پایتخت

 • assets

 • دارایی های

 • property

 • ویژگی

 • means

 • به معنای

 • wherewithal

 • به موجب آن

 • treasure

 • گنج

 • opulence

 • مجلل

 • worth

 • ارزش

 • estate

 • املاک

 • affluence

 • ثروتمندی

 • prosperity

 • رفاه

 • possessions

 • اموال

خوش امدید

به دلیل عوض شدن ادرس سایت لطفا از ادرس  ” wikitory.ir ”  وارد سایت شوید .

با تشکر . تیم پشتیبانی