factor

base info - اطلاعات اولیه

factor - عامل

noun - اسم

/ˈfæktər/

UK :

/ˈfæktə(r)/

US :

family - خانواده
google image
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
نتیجه جستجوی لغت [factor] در گوگل
description - توضیح
example - مثال
 • Obesity is a major risk factor for heart disease.


  چاقی یک عامل خطر اصلی برای بیماری قلبی است.

 • the key/crucial/deciding factor


  عامل کلیدی / حیاتی / تصمیم گیری

 • Criminality is associated with a range of individual family and environmental factors.


  بزهکاری با طیفی از عوامل فردی، خانوادگی و محیطی مرتبط است.


 • نتیجه به تعدادی از عوامل مختلف بستگی دارد.

 • The closure of the mine was the single most important factor in the town's decline.


  تعطیلی معدن تنها عامل مهم در زوال شهر بود.

 • We have identified a few key factors in the project's success.


  ما چند عامل کلیدی در موفقیت پروژه را شناسایی کرده ایم.

 • 1, 2, 3, 4, 6 and 12 are the factors of 12.


  1، 2، 3، 4، 6 و 12 فاکتورهای 12 هستند.


 • دستمزد واقعی کارگران متوسط ​​در 70 سال گذشته بیش از ده برابر افزایش یافته است.

 • a suntan lotion with a protection factor of 10


  لوسیون برنزه با فاکتور محافظتی 10

 • The wind-chill factor will make it seem colder.


  عامل باد-سرد باعث می شود سردتر به نظر برسد.

 • Haemophiliacs have no factor 8 in their blood.


  افراد هموفیلی فاکتور 8 در خون خود ندارند.

 • After the recession, people were waiting for the return of the feel-good factor before starting to spend money again.


  پس از رکود، مردم منتظر بازگشت عامل احساس خوب بودند تا دوباره شروع به خرج کردن کنند.

 • Childhood obesity can cause/lead to long-term health problems.


  چاقی در دوران کودکی می تواند باعث ایجاد یا منجر به مشکلات سلامتی طولانی مدت شود.

 • Changes in lifestyle and diet over the last twenty years have caused/led to/resulted in a sharp increase in childhood obesity.


  تغییرات در سبک زندگی و رژیم غذایی در بیست سال گذشته باعث/به/منجر به افزایش شدید چاقی دوران کودکی شده است.

 • Several factors, including changes in diet and lifestyle have contributed to the increase in childhood obesity.


  عوامل متعددی از جمله تغییر در رژیم غذایی و سبک زندگی در افزایش چاقی کودکان نقش داشته است.


 • تحقیقات نشان می دهد که فست فودها و نوشابه ها به طور مستقیم در چاقی کودکان نقش دارند.

 • Genetics, lifestyle and diet are all important factors in cases of childhood obesity.


  ژنتیک، سبک زندگی و رژیم غذایی همگی از عوامل مهم در موارد چاقی کودکان هستند.


 • حتی تغییرات کوچک در سبک زندگی و رژیم غذایی می تواند باعث کاهش وزن قابل توجهی شود.

 • A variety of other factors will be taken into account.


  عوامل مختلف دیگری نیز در نظر گرفته خواهد شد.


 • عوامل خارجی در تولید بیماری شامل آلودگی محیط زیست می شود.


 • در همه این موارد به دنبال عامل مشترک باشید.

 • Money proved to be the deciding factor.


  ثابت شد که پول عامل تعیین کننده است.

 • Poor organization was certainly a contributory factor to the crisis.


  سازماندهی ضعیف مطمئناً یک عامل مؤثر در بحران بود.

 • An unusually cold spring may have been a contributing factor.


  یک چشمه سرد غیرمعمول ممکن است یکی از عوامل موثر باشد.

 • Researchers now believe nutrition may be a major factor behind some chronic diseases.


  اکنون محققان بر این باورند که تغذیه ممکن است عامل اصلی برخی از بیماری‌های مزمن باشد.

 • His defending was a key factor in the team's win.


  دفاع او عامل کلیدی در پیروزی تیم بود.

 • The ability to obtain raw materials is a significant limiting factor on production.


  توانایی به دست آوردن مواد اولیه یک عامل محدود کننده قابل توجه در تولید است.

 • Genetic factors play a part in the condition.


  عوامل ژنتیکی در این وضعیت نقش دارند.

 • Studies have established that smoking is a risk factor for cancer.


  مطالعات نشان داده است که سیگار یک عامل خطر برای سرطان است.

 • The appeal judges spoke of strong mitigating factors in the case.


  قضات تجدیدنظر از عوامل تخفیف دهنده قوی در این پرونده صحبت کردند.

 • The human factor is crucial to success in team management.


  عامل انسانی برای موفقیت در مدیریت تیم بسیار مهم است.

synonyms - مترادف
antonyms - متضاد

 • کل

 • aggregate


  تجمیع

 • composite


  کامپوزیت

 • aggregation


  تجمع

 • entirety


  تمامیت


 • جمع

 • assemblage


  مجموعه

 • conglomerate


  گروه تولیدی

 • conglomeration


  کنگلومرا

 • ensemble


  گروه

 • gross


  ناخالص

 • integral


  انتگرال

 • sum


  مجموع

 • totality


  کلیت

 • accumulation


  انباشت

 • agglomeration


  تراکم

 • all


  همه

 • bulk


  فله


 • پشته

 • heap


  مقدار زیادی

 • lot


  جرم


 • توده


 • آگلومره

 • agglomerate


  مونتاژ

 • assembly


  پر بودن

 • fullness


  جمع بندی


 • مجموع کل

 • lump


  کارها

 • summation


 • sum totalلغت پیشنهادی

sparse

لغت پیشنهادی

affected

لغت پیشنهادی

amniotic